II  EDYCJA  PROJEKTU  UNIJNEGO „INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA  UCZNIÓW  KLAS  I - III”

 Rusza II edycja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, którego projektodawcą jest Miasto Ostrołęka, a współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

 plak.jpg [672x1000]

 

W roku szk. 2013/2014 dla uczniów klas I-III naszej szkoły proponujemy następujące zajęcia:

 

 1. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 5. Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów
 6. Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów
 7. Zajęcia artystyczne (plastyczne) rozwijające zainteresowania uczniów

 

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu

pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

§ 1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Indywidualizacja procesu      nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” jest      realizowany, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –      Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
       Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej      jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, przez Miasto      Ostrołęka.
 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Urząd Miasta Ostrołęki zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów.
 3. Projekt jest realizowany od 01.10.2013 r. do 30.06.2014 r.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zwanym dalej Projektem.
 2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I-III z 7 ostrołęckich szkół podstawowych.
 3. Informacje o projekcie dostępne są na stronach internetowych szkół biorących udział oraz na stronie Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

§ 3

Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas I-III 7 ostrołęckich szkół podstawowych.
 2.  Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi , w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.
 3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci.
 4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkół  do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
 5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi Dyrektor szkoły.

 

§ 4

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami      Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami      edukacyjnymi , w tym szczególnie uzdolnieni uczniowie klas I-III szkół      podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Ostrołęki.
 2. Za      rekrutację formalną Uczestników Projektu odpowiedzialny jest zespół w      składzie:
 1. Dyrektor szkoły
 2. członkowie zespołu dokonującego w szkole rozpoznania potrzeb uczniów.
 1. Prace      komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się      sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
 2. Osoby      zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w imieniu dziecka      podpisuje rodzic / opiekun prawny) zgodę na udział w projekcie oraz      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych      (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

§ 5

Kwalifikacja Uczestników / Warunki przyjęcia

 1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydowało złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów określonych w § 4 pkt  3 niniejszego regulaminu.
 2. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników, którzy wezmą udział w projekcie.
 3. Zespół rekrutacyjny po zakończeniu procesu rekrutacji zobowiązany jest do sporządzenia raportu zawierającego listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową..
 4. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej Uczestników Projektu.

 

§ 6

Prawa Uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu dziecka  rodzic / opiekun prawny)
  2. bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu
  3. otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z możliwościami szkoły.

 

§ 7

Obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 2. zapoznania się z niniejszym regulaminem
 3. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic / opiekun prawny)
 4. uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany
 5. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach projektu
 6. e.         usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.

 

 

 

 

§ 8

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z      uczestnictwa w projekcie, uczeń jest skreślony z listy, a na jego miejsce      koordynator wyznacza następnego uczestnika.

 

 • § 9

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

 

 1. Kompletna      dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przechowywana
       w osobnej teczce w miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.
 2. Za      moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały      poprawnie wypełnione wymagane dokumenty.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w  poszczególnych placówkach szkolnych.

 

 

 

 POBIERZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

 zaj_dla_dz_z_trudnościami_w_czyt_i_pis.jpg [640x512]

zaj_rozwijajÄ‶ce_przyrodnicze.jpg [640x512]

zaj_mat_dla_dz_z_trudnościami.jpg [640x512]

 plast3.jpg [300x533]

ccc.jpg [1000x1000]

 logopeda.jpg [1000x1000]

 

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce