Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 17:30. Opieką w świetlicy objęte są dzieci, których rodzice pracują.

Świetlica dysponuje dwoma pomieszczeniami. Zajęcia świetlicowe odbywają się głównie w sali, w której wydzielone jest miejsce do zabawy i do pracy. Dzieci również często umilają sobie czas, spędzając go w sali zabaw.

Uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy spędzają miło czas na zabawach i grach zgodnie ze swoimi upodobaniami, natomiast wychowawcy dbają o wyzwalanie przez nie jak największej aktywności poznawczej i twórczej.

Więcej informacji na temat świetlicy szkolnej można znaleźć na blogu: swietlicanaszostke.blogspot.com.


PLAN PRACY ŚWIETLICY

ROK SZKOLNY 2017-2018

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe :

 1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami i po lekcjach.

 2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej (odrabiania prac domowych) , wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.

 4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.

 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych (rozwój fizyczny) i zabawy.

 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 7. Pozostałe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.Funkcje i zadania

Formy i sposoby realizacji

Organizacyjne

 

 1. Rekrutacja dzieci do świetlicy.

 2. Sporządzenie kontraktów pomiędzy dziećmi

i wychowawcami, dotyczących zachowania dzieci w świetlicy.

 1. Przygotowanie pomieszczeń do zajęć.

 2. Opracowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania świetlicy.

 3. Zakup materiałów i gier dydaktycznych.

 4. Przeprowadzenie zebrań z rodzicami.

 5. Ustalenie zasad zachowania w stołówce szkolnej.

 6. Powołanie zespołu nauczycieli świetlicy.

 7. Opracowanie harmonogramu godzin pracy nauczycieli świetlicy.

 8. Prowadzenie bloga świetlicy szkolnej, systematyczne dokumentowanie pracy świetlicy na blogu.

 

Opiekuńcze

 1. Nawiązanie współpracy z logopedą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, pielęgniarką.

 2. Współpraca z rodzicami i wychowawcami, bieżąca wymiana informacji na temat dzieci.

 3. Podział na grupy wychowawcze.

 4. Sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych.

 5. Zapewnienie opieki uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej.

 6. Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

 

Wychowawcze

 1. Opracowanie kodeksu zasad zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej .

 2. Opracowanie zasad dotyczących przyznawania nagród Kodeksu Super Świetliczaka, Świetliczaka Na Medal, Dobrej Koleżanki, Dobrego Kolegi, nagradzanie wyróżniających się dzieci.

 3. Angażowanie dzieci do pomocy w konserwowaniu zabawek, gier i książek.

 4. Ustalenie harmonogramu dyżurów, pełnionych przez dzieci.

 5. Wyrabianie umiejętności nakrywania do stołu i właściwego zachowania podczas posiłku.

 6. Nagradzanie dzieci wyróżniających się w pracach społecznych i zachowaniu.

 7. Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych według harmonogramu.

 8. Poznanie tradycji szkoły i jej patrona:

-organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez;

-współpraca z twórcami ludowymi.

 1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa:

-w drodze do i ze szkoły;

-podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw;

-podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki.

10. Zorganizowanie Tygodnia Życzliwości

11. Przeprowadzenie pogadanek na temat agresji, przemocy i sposobów

radzenia sobie z nimi.

Dydaktyczne

 1. Zorganizowanie warunków i pomocy zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań domowych i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

 2. Pomoc w odrabianiu lekcji.

 3. Nawiązanie współpracy z biblioteką.

 4. Organizowanie różnych form zajęć :

- plastycznych: poznanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, organizowanie konkursów plastycznych;

- czytelniczo-medialnych: udział w imprezach kulturalno- rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości ), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką miejską;

- umuzykalniających: prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalenie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

- hobbystycznych;

- sportowo-zabawowych;

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

- zajęcia żywego słowa i czytelnictwa-rozmowy, dyskusje, opowiadania, inscenizacje, zagadki, rebusy, czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych

8. Konkursy na opowiadanie fantastyczne, na własną bajkę.

9. Konkurs ortograficzny utrwalający reguły.

10. Konkurs na znajomość najpopularniejszych bajek i ich bohaterów.

11. Turniej warcabowy

-wyłonienie mistrza klas I, II, III.

12. Wykonanie plakatów i haseł o ochronie środowiska.

13. Zbiórka makulatury i baterii,

14. Organizowanie wypraw ,,Otwartych oczu” w najbliższe okolice w celu obserwacji szkód wyrządzonych przez ludzi. Rozmowy na temat ich naprawy.

15. Pogadanki i gazetki na temat zdrowia i higienicznego trybu życia.

16. Spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania się.

17. Ćwiczenia gimnastyczne.

18. Wycieczki na świeże powietrze-do lasu, nad rzekę.

19. Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.

20. Konkurs na plakat o ochronie zdrowia.

 

 

Profilaktyczne

1.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze:

-cykl tematów dotyczących bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze

- spotkanie z pracownikiem WORD, strażnikiem miejskim,

2. Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom agresji, przedstawianie alternatywnych form zachowania ,udział w „Tygodniu Życzliwości”

-cykl tematów „Stop agresji”- pogadanki, plakaty

- głośne czytanie i omawianie utworów podejmujących tematykę agresji, przemocy, wyjaśnienie pojęć

3.Wyrabianie nawyków w zakresie zdrowego odżywiania.

- cykl tematów na temat zdrowego odżywiania

- spotkania ze specjalistami.

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i uczenie zdrowego stylu życia.

- wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku. -- -organizowanie czynnego wypoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych - zabawy i gry ruchowe.
- wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
- rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
- zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

5. Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu .

6.Cyberprzemoc - propagowanie właściwego korzystania z komputera, telefonów komórkowych, Internetu.

 

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce