PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU:https://youtu.be/hWVwbiJw2g8 (Tradycje Wielkanocne i zwyczaje ludowe)
https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds  (Zające Wielkanocne)
https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/dla-dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds&feature=share
https://www.superkid.pl/uciekajace-gry
https://czasdzieci.pl/bajki/dz,192-bajka_edukacyjna.html
https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE  (14 zabawek z recyklingu) 
https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna
https://rysopisy.eduzabawy.com/gry-i-zabawy/ 
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf
https://www.superkid.pl/krzyzowka-online-wiosna-1
https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-wiosna-5 
https://www.miniminiplus.pl/
http://www.kiedymamaniespi.pl/2017/03/30-pomyslow-na-wiosenne-zabawy-plastyczne-dla-dzieci.html
https://czasdzieci.pl/kolorowanki/


  

ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH

7:30 – 16:30     

      Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole

     Do świetlicy przyjmowani są uczniowie szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonuje nauczyciele komisja na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie.
     Przed podpisaniem karty zgłoszenia dziecka prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się  z informacjami w niej zawartymi. Dziecko uczęszczające do świetlicy musi mieć koniecznie obuwie na zmianę. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z regulaminem świetlicy. Mile widziany jest również udział rodziców w zapoznaniu dziecka z Kodeksem Wychowanka Świetlicy, którego przestrzeganie ułatwi mu z pewnością prawidłowe funkcjonowanie w  grupie świetlicowej.

      W skład świetlicy szkolnej wchodzą dwie sale z oddzielną toaletą . Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.  Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

 

 

     

Celem  ogólny świetlicy szkolnej jest:

    Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele:         

 1. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej .
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 5. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
 6. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 7. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.

 

Zadania świetlicy:                                                                        

 1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.
 2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów.
 3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 4. Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.
 5. Organizowanie odpoczynku czynnego (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 6. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 7. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 8. Organizowanie konkursów świetlicowych .
 9. Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i specjalistami pracującymi w szkole.
 10.  Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych;
 11. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 12. Realizacja zadań wynikających z dokumentów szkoły.
 13. Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

 

       Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację tych zadań.

   Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to m.in.:

 • ruchowo- muzyczne;
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, orliku, sali gimnastycznej, zabawy  ruchowe w świetlicy;
 • gry i zabawy dydaktyczne, np.: krzyżówki i rebusy, zabawy z ortografią;
 • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem  np.: pory roku, okolicznościowe uroczystości i święta;
 • zajęcia czytelnicze, bajko terapia;
 • zajęcia plastyczno-techniczne np.; rysowanie, malowanie farbami, lepienie z plasteliny lub masy solnej, wycinanie, wydzieranie i wyklejanie, wykonywanie prac z materiałów przyrodniczych i surowców wtórnych.;
 • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne;
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia

     Organizowane są również  imprezy okolicznościowe i wycieczki: Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Tydzień Życzliwości, Mikołajki, Warsztaty Bożonarodzeniowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,  wyjścia do Muzeum, do Biblioteki Osiedlowej oraz Biblioteki dla Dzieci, wycieczki do pobliskiego lasu oraz po Ostrołęce, konkursy świetlicowe.

      Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy.


ROCZNY PLAN PRACY

REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce