Regulamin Świetlicy Szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy, programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 1. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

 1. I.      Cele i zadania świetlicy szkolnej.

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 

 1. Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami i po lekcjach.
 2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 7. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.

 

 1. II.   Założenia organizacyjne

 

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas 0 – III, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

a)      w uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas IV – VI;

b)     opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie, którzy czekają na zajęcia dodatkowe.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice / prawni opiekunowie dziecka.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwisko uczestnika;

- datę urodzenia;

- adres zamieszkania;

- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

- kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami (tel. do zakładu pracy).

 1. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
 2. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie jego wejścia do sali.
 4. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic / prawny opiekun dziecka.
 5. Za rzeczy przynoszone przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ustalana przez rodziców i wychowawców świetlicy miesięczna (dobrowolna) składka w całości przeznaczana jest na bieżące potrzeby dzieci w świetlicy.
 7. Świetlica szkolna jest czynna w dni zajęć dydaktycznych od godz. 7.30 do 16.30:

a)      rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka;

b)     w przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić świetlicę do godz. 16.00  na nr tel. (0-29) 764 59 11 lub (0-29) 764 86 99.

 1. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 2. Dziecko przekazywane jest rodzicowi / prawnemu opiekunowi osobiście przez nauczyciela wychowawcę.
 3.  Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 4.  Każdy z rodziców / opiekunów prawnych dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy.
 5.  Świetlica szkolna jest nieczynna w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 

 1. III.                       Prawa  i obowiązki wychowanków świetlicy

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywana się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
 3. Zgłoszenia wychowawcy świetlicy faktu przyjścia i wyjścia.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

 

 1. IV.                       Kary i nagrody

 

Kary:

 

 1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy,
 2. Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.
 3. Kącik ciszy.

 

Nagrody:

 

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.
 2. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy lub rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
 3. „Pochwałka”
 4. Drobny upominek, np. plan lekcji, zakładka, naklejka. 
 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce