Regulamin Szczęśliwego Numerka w Szkole Podstawowej Nr. 6  im. Orła Białego w Ostrołęce

§1

Szczęśliwy numerek zawiera liczby od 1 do 28, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.Będzie on losowany codziennie rano w dzienniku VULCAN.

§2

Uczeń nieobecny w szkole, którego numer w dzienniku stał się Szczęśliwym Numerkiem, traci szansę z jego korzystania, do czasu następnego losowania.

§3

Od wyniku losowania nie ma odwołania.

§4

Szczęśliwy Numerek obowiązuje podczas dni szkolnych.  Wstrzymany jest podczas świąt i dni wolnych od zajęć.

§5

Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek, ale nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów, kartkówek czy aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

§6

Szczęśliwy Numerek nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.

 

§7

Uczeń posiadający Szczęśliwy Numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

§8

Z przywileju Szczęśliwego Numerka  uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

§9

Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka w jakim dniu musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę lub odpowiedź ustną.

§10

Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.

§11

Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

§12

Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.

§13

Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce