REGULAMIN  RADY  RODZICÓW

 

I.  PODSTAWA  PRAWNA

 

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 6 działa na podstawie:

1.      Ustawy z dn.07.09.1991 r. O systemie oświaty; Dz.U.z 2004r. Nr 256   poz. 2572)

 1. Ujednoliconego Statutu Szkoły z dn. 19.09.2007r.
 2. Niniejszego regulaminu, wraz z późniejszymi zmianami przepisów.

II. WSTĘP.

Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce

III.  CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW.

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań  zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

2.Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

·  pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania          

      realizacji celów i zadań szkoły;

·  gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad

      użytkowania tych funduszy;

·  Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego  

      wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

     a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie;

b)            uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności;

c)            znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

d)            uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

e)            wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;

f)              pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych na linii nauczyciel - uczeń- 

            rodzic.

4.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego

szkoły realizowanego przez nauczycieli obejmującego wszystkie treści kształcenia,

działania   wychowawcze skierowane do uczniów,

b)  Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb   

    środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania rodziców o charakterze  

    profilaktycznym skierowane do uczniów,

c)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa  w art.34, ust.2 Ustawy o systemie oświaty.

d)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e)      inne wynikające z ustaw i rozporządzeń.

 

 

 

 

IV. ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  I  RADY    

       RODZICÓW.

1.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 

     klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Oddziałową „Radę Rodziców” składającą się   z

    trzech, czterech osób tak aby można było utworzyć funkcje: przewodniczącego, skarbnika i

    sekretarza

 

      3. W skład Rady Rodziców szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu z Rad Oddziałowych  

           wybranych w tajnych wyborach oraz inni rodzice tj. członkowie urzędującego 

           Prezydium i   Komisji Rewizyjnej.

       4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

ü      Prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;

ü      Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Najwyższą władzę ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji  rady.
 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 6 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika                             i 2 członków . Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego i zastępcę na pierwszym posiedzeniu. Co najmniej jeden członek komisji powinien znać przepisy prawa finansowego i rachunkowości.
 4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, Rady Rodziców i spośród rodziców i osób współdziałającymi z rodzicami spoza szkoły dla wykonania określonych zadań.
 5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji. Kadencja organów Rady Rodziców trwa 3 lata

V.                 TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ  PRZEZ  RADĘ  RODZICÓW  I  JEJ  

              ORGANY  WEWNĘTRZNE.

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. „Oddziałowe Rady Rodziców” decydują samodzielnie, czy  protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców  i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

 

VI.     WYBORY  DO  ORGANÓW  RADY  RODZICÓW.

 1. Wybory do „Oddziałowej Rady Rodziców”, prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Spośród Rady Oddziałowej rodzice uczniów na tym samym  zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
 3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę .
 4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 6. Nowo wybrane organa mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 7. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

·        wybór przewodniczącego i sekretarz zebrania oraz innych organów zebrania w głosowaniu jawnym takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków oraz komisja wyborcza;

·        sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;

·        sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie ( lub nieudzielenie) absolutorium następującemu organowi;

·        informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;

·        ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

·        dyskusja plenarna

·        uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następującej kadencji;

 1. Wybory nowych organów Rady Rodziców:

·        ustalenie przez Komisje Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

·        przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,

·        głosowanie,

·        ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej;

·        wolne głosy i wnioski.

VII.   PLAN  PRACY  RADY  RODZICÓW  I  JEJ  ORGANÓW.

      1.  Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż 

           raz   w roku szkolnym.

2.      Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na

        wniosek    „oddziałowych rad rodziców” z co najmniej 25% klas; na wniosek dyrektora  

         szkoły, rady   pedagogicznej .

      3.  Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał. Na posiedzenia  

            prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

 1. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu  Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 2. Posiedzenie kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne, przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy na wniosek prezydium Rady Rodziców, „oddziałowe rady rodziców”, dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.
 3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: prezydium i plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
 4. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich te zespoły podjęły.
 5. zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców „Oddziałowej  Rady Rodziców” lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

VIII.        ZASADY  GROMADZENIA  I  WYDATKOWANIA  FUNDUSZY  RADY   

            RODZICÓW.

1.Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły                        

            z   następujących źródeł:

 • ze składek rodziców;
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady;
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców                     i mieszkańców środowiska szkoły
 • z innych dochodów uzyskiwanych przez szkołę;

2.        Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym 

      zebraniu  rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia całej szkole  

      prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu 

      zadeklarowaniu jej wnoszenia przez większość rodziców.

3.          Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, pełnej wpłaty dokonuje 1 dziecko, 2-dziecko płaci połowę składki, 3  i następne jest zwolnione

4.          Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

5.          Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice, wychowawca klasy i pedagog.

6.          Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków” zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

7.          Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z  zamieszczonym niżej „Ramowym preliminarzem wydatków”.

A.           wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się wg    

         preliminarza   opracowanego na dany rok szkolny.

  1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki  

       rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

 • pomoc materialną  dla dzieci najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników, itp.;
 • dofinansowanie konkursów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, itp.;
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • nagrody rzeczowe lub finansowe dla wyróżniających się uczniów, klas, zespołów artystycznych, sportowych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg możliwości;
 • częściowe pokrycie kosztów wycieczek, wyjazdów grupowych dzieci wraz z opiekunami;
 • współpracę szkoły ze stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami w kraju i za granicą o podobnym profilu kształcenia oraz innymi instytucjami;
 • dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze remontowo- modernizacyjnym obiektu szkolnego;
 • renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
 • wspieranie działalności statutowej szkoły.

B.     Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka

       rodzicielska.

 • Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

IX.  OBSŁUGA  KSIĘGOWO-RACHUNKOWA  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH   

        RADY  RODZICÓW.

 

1.      Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prowadzi skarbnik.

2.      Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania  bieżących  wpłat i przelewów.

3.      Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowanych regulują odrębne przepisy.

 

 

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców zaprasza na swoje zebranie plenarne, a w prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
 3. Członkowie „Oddziałowych Rad Rodziców”, prezydium oraz członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według ustalonej procedury .
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści :

 

RADA RODZICÓW

Przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce

 

 1. Traci moc Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce z dnia  01.01.1993r.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2007 roku.
 3. Niniejszy regulamin został uchwalony na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w dniu 30.10.2007 roku.

 

Za Radę Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce